Faktury za wodę w cyklu 2-miesięcznym

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Baborowie prowadząc działalność w zakresie eksploatacji urządzeń i sieci wodnych i kanalizacyjnych zmienił z dniem 1 stycznia 2014 roku zasady fakturowania odbiorców przez inkasenta za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Obecnie okresem rozliczeniowym będzie okres dwóch miesięcy.

Powyższe zmiany podyktowane są istotnymi zmianami uregulowań w zakresie fakturowania, które wraz ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązują od dnia 01.01.2014 r. Podatek należny VAT zawarty w fakturze sprzedaży do końca ubiegłego roku był odprowadzany przez Zakład zgodnie z terminami płatności faktury, a od tego roku zgodnie z datą sprzedaży, co w przypadku faktury wystawionej przez inkasenta jest jednocześnie datą wystawienia. W związku  z tym Zakład byłby zobligowany do odprowadzenia całości podatku VAT od wszystkich wystawionych faktur  prognozowanych. W obecnej sytuacji prawnej fakturowanie prognoz wpłynęłoby niekorzystnie na płynność finansową Zakładu, gdyż musiałby odprowadzić podatek nie otrzymując jeszcze zapłaty od odbiorców za wykonane usługi.

Kolejną sprawą za którą przemawia zmiana zasad fakturowania są interpretacje art. 27 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wskazujące pierwszeństwo odczytu wodomierza nad innymi formami fakturowania sprzedaży wody i odchodzeniem firm wodociągowych od  fakturowania według zużycia  prognozowanego. Zmiana pewnych przyjętych dotychczas zasad zawsze budzi pewny niepokój i wątpliwości. Dotychczas nie wszyscy mieszkańcy Gmin byli zadowoleni z systemu prognoz. Obecnie słyszymy różne opinie, m.in. że dobrze byłoby otrzymywać fakturę za wodę co miesiąc. Comiesięczne fakturowanie za zużycie wody odbiorców indywidualnych  wymagałoby zatrudnienia większej ilości inkasentów. Koszt zatrudnienia drugiego inkasenta i wyposażenia go w odpowiedni sprzęt komputerowy wiąże się z dużo większymi kosztami w skali roku, które z kolei musiałyby przełożyć się na wzrost opłaty za wodę i ścieki.

Zakład zmienił sposób fakturowania w Gminie Baborów, Pawłowiczki oraz Reńska Wieś.

Liczymy na Państwa zrozumienie w tej sprawie i wyrażamy nadzieję, że przyjęte  zmiany  zasad fakturowania przyniosą  wymierne korzyści dla obu stron ?  mieszkańców Gminy  i ZUK-u.

Anna Rydz Główna Księgowa ZUK Baborów