Komunikat

Komunikat Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
– Cmentarz Parafialny w Baborowie –
 
W związku z licznymi zgłoszeniami Mieszkańców Gminy dotyczącymi populacji gawronów  na Cmentarzu Parafialnym w Baborowie  informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  gawrony to ptaki chronione.  Okres lęgowy gawronów  to czas od 1 marca do 15 października, i w tym czasie jakiekolwiek prace zmieniające siedlisko chronionych ptaków są zabronione. W stosunku do ptaków objętych ochroną ścisłą i częściową dodatkowo zastosowanie znajdują wszystkie zakazy określone w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. w tym zakaz zabijania, umyślnego płoszenia, niepokojenia oraz umyślnego niszczenia ich gniazd, jaj i ptaków młodocianych. Ponadto działania zmierzające do usunięcia drzewa z miejscem gniazdowania ptaka chronionego są nielegalne i podlegają karze. 
Po zakończeniu okresu lęgowego zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną podjęte prace  związane z przesiedleniem ptaków z Cmentarza Parafialnego w Baborowie.
 
Podstawa prawna :
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
– Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.  (Dz. U. z 2016r. poz. 2134).
 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Krakowska 1, 48 ? 120 Baborów
tel.: 77/ 403 69 66 i 82
e-mail: zuk@baborow.pl