Nielegalne przyłacza do sieci wod-kan.

NIELEGALNE PRZYŁĄCZA DO SIECI WOD-KAN.

Podłączenie nieruchomości do sieci wodnej i kanalizacyjnej wymaga spełnienia szeregu obowiązków wynikających z ustaw prawo budowlane i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W pierwszej kolejności inwestor winien sporządzić dokumentację techniczną poprzedzoną uzyskaniem zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych. Po uzyskanych uzgodnieniach geodezyjnych wnioskodawca występuje o przyłączenie wewnętrznej instalacji do sieci wod-kan. oraz zawarcie stosownej umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Lecz jak to w życiu bywa zawsze znajdą się osoby chcące ominąć prawo, zrzucając obowiązek opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki na pozostałych odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych. Bo przecież należy pamiętać, że w przypadku kradzieży wody powstają na sieciach straty za które to mieszkańcy muszą zapłacić. Dotyczy to również kradzieży wody z hydrantów.

Złamaniem przepisów jest również wprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej lub wód opadowych do kanalizacji sanitarnej co doprowadza do zwiększonych kosztów utrzymania sieci i negatywnie wpływa na stan środowiska w przypadku odprowadzenia ścieków do tzw. ?deszczówki?.

K O N T R O L E !!!

Celem wyeliminowania nielegalnych podłączeń do sieci, pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie będą przeprowadzali kontrole przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Za stwierdzone nieprawidłowości związane z poborem wody i odprowadzaniem ścieków bez zawartej umowy grożą kary:

  1. grzywny do 5 000 zł za pobieranie wody z urządzeń wodociągowych,
  2. ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w punkcie 1 i 2, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa powyżej, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Należy również zaznaczyć, że osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób między innymi w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.