Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: P/2097/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 209 000 euro

na

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów

Zakładu Usług Komunalnych Baborów sp. z o.o.

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 596988-N-2017

Załączniki:

00 Ogłoszenie o przetargu

01 SIWZ cz. I

02 SIWZ cz. II – wykaz ppe obiekty

02 SIWZ cz. II – wykaz ppe obiekty

03 SIWZ cz. III – wzór umowy

04 SIWZ cz. IV – formularz oferty

05 SIWZ cz. IV – formularz oferty

06 SIWZ cz. V – załączniki

Pytania i odpowiedzi:

Odpowiedz 01-2017

Odpowiedz 02-2017

Odpowiedz 03-2017

 Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24.10.2017

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY i UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 27.10.2017r.

Post navigation