Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych.

P R Z E T A R G   N I E O G R A N I C Z O N Y

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ? Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) 

 ?DOSTAWA POJAZDU SPECJALNEGO DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH?

Do pobrania:
1. Ogłoszenie 31.01.2017r.
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 formularz ofertowy DA.203.2017
4. Załącznik nr 2 DA.203.2017
5. Załącznik nr 3 DA.203.2017
6. Załącznik nr 4 DA.203.2017
7. Załącznik nr 5 – wzór umowy DA.203.2017
 
 
Pytania i odpowiedzi:
Odpowiedz SIWZ, data publikacji: 07.02.2017r.
Informacja z otwarcia ofert art. 86 PZP
 
 Zawiadomienie o wyborze z dnia 20.02.2017r