Rozpoczęto proces likwidacji spółki POŁUDNIE

Od dwóch lat trwały czynności związane z rozpoczęciem procesu likwidacji Miejsko Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej POŁUDNIE, która zajmuje się zarządzaniem oczyszczalnią ścieków przy ulicy Powstańców. W roku 2012 przeprowadzono szereg spotkań z obecnymi współudziałowcami reprezentującymi: Bank Spółdzielczy w Baborowie, Kombinat Rolny w Kietrzu, Gminę Baborów oraz Zakład Usług Komunalnych w Baborowie. W trakcie spotkań wypracowano wspólne stanowisko związane z wdrożeniem likwidacji spółki, a samo zwieńczenie uzgodnień nastąpiło 12 grudnia 2013r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, podczas którego podjęto uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki POŁUDNIE oraz w sprawie powołania jej likwidatora. Czynności likwidacyjne zostaną rozpoczęte 1 stycznia 2014r.
proces-likwidacji

Temat likwidacji spółki pojawiał się wielokrotnie w ciągu ostatnich lat. Główną przyczyną tego zamierzenia było uregulowanie obowiązków oraz odpowiedzialności za obiekty służące gospodarce ściekowej, uregulowanie spraw finansowych oraz prawnych. Obiekt oczyszczalni zarządzany był przez Spółkę POŁUDNIE, natomiast siecią kanalizacyjną wraz z przepompowniami zajmowała się Gmina Baborów. Do tego dochodzą jeszcze wodociągi, które są administrowane przez Zakład Usług Komunalnych. Niejednokrotnie taki układ powodował utrudnienia organizacyjne w prowadzeniu gospodarki ściekowej.

Miejsko Gminna Spółka Wodno- Ściekowa POŁUDNIE powstała w 1987r. z inicjatywy ówczesnego Naczelnika Miasta i Gminy Pana Edwarda Gorczyńskiego. Spółkę powołano dla celów związanych z realizacją gospodarki ściekowej na terenie Gminy Baborów. Chwilę później rozpoczęto proces inwestycyjny związany z budową oczyszczalni ścieków. Pierwszy etap budowy został zakończony 19 grudnia 1994r. Dwa lata później 28 czerwca 1996r. został sporządzony protokół z odbioru drugiego etapu realizacji. Generalnym wykonawcą części budowlanej był Zakład Usług Inwestycyjno ? Budowlanych ?SUPERBUD? Opole. Prace budowlane realizowało również Przedsiębiorstwo Budowlane ?Karolinka? s.c. z Baborowa, część technologiczną wykonał Zakład Instalacyjno-Budowlany INSAN-BUD s.c. z Niemodlina. Instalacje elektryczne wykonała Spółdzielnia Rzemieślnicza z Głubczyc.
Oczyszczalnię ścieków w Baborowie wybudowano przy udziale środków Fundacji Współpracy Polsko ? Niemieckiej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz budżetu Gminy Baborów i pomocy Miasta Teublitz (Niemcy).
Pierwszy Zarząd Spółki tworzyli: Albert Janicki ? przewodniczący, Marian Tomas ? sekretarz, Edward Gorczyński ? członek, Krzysztof Sporny członek oraz Ewald Surma ? członek. W 2005r. Zarząd Spółki został zmniejszony do dwóch osób. Prezesem Zarządu została Pani Maria Wajzer a członkiem Pani Barbara Kaleta.
Współudziałowcami w spółce w momencie jej powstania były następujące firmy: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach, Spółdzielnia Usług Rolniczych w Baborowie, WSOP Opole o/Głubczyce, OPCB Opole, WPWiK Opole, Kombinat Rolny Kietrz, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Rol-land Baborów, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe ?PZZ? Brzeg, Gminna Spółdzielnia ?SCh? Baborów, Cukrownia Baborów, PKP Wrocław, UPT Baborów, BS Baborów, oraz Jednostki budżetowe i inne jednostki organizacyjne w tym: ZEAS Baborów, Kino, Weterynaria Baborów, Apteka, MPGKiM Baborów, ZOZ Głubczyce, WZOW Opole i Urząd Gminy Baborów.
Pierwsza stawka za odbiór ścieków na oczyszczalni została ustalona 1997r. w wysokości 1,20 zł brutto i obowiązywała do 2000r. W następnych latach stawki kształtowały się następująco: 2000r.: 1,30 zł, 2001 ? 2003r.: 1,60 zł, 2003 ? 2005r.: 2,00 zł, 2005 ? 2008r.: 2,35, 2008 ? 2010r.: 2,70 zł brutto, 2010 ? 2012r.: 2,94 zł, szacowana ilość ścieków w 2010r.: 120 000,00m3, 2012 ? 2013r.: 3,09 zł brutto, szacowana ilość ścieków w 2013r.: 115 000,00m3.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd przedstawił obecną sytuacje w gospodarce ściekowej. Według danych spółki POŁUDNIE w 2014r. nastąpi zmniejszenie ilości dostarczanych ścieków do 100 000,00m3 co spowoduje konieczność podwyższenia ceny za ścieki do kwoty 3,74 zł brutto. Zmniejszające się ilości ścieków trafiających na oczyszczalnię wynikają z migracji ludności oraz mniejszego zużycia wody.
W celu ustabilizowania gospodarki ściekowej Gmina Baborów zleciła opracowanie koncepcji skanalizowania terenów wiejskich. Jednocześnie rozpoczęto rozmowy z przedstawicielami Kombinatu Rolnego w Kietrzu w sprawie przejęcia zakładowej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach celem zmiany jej funkcji na przepompownię ścieków tłoczącą nieczystości płynne do Rakowa. Następnym krokiem byłoby przerzucenie ścieków z Tłustomost, Rakowa oraz Dzielowa do oczyszczalni w Baborowie, która docelowo ma być administrowana przez Zakład Usług Komunalnych w Baborowie.

Podsumowując 25 lat funkcjonowania Miejsko Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej POŁUDNIE należy uznać, że jej działalność jak i sama inicjatywa jej utworzenia była przedsięwzięciem wielce ambitnym i ponadczasowym co pozwoliło Gminie Baborów przodować przez wiele lat w dziedzinie ochrony środowiska. Dlatego też na zakończenie współpracy Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Gminy Baborów w imieniu Współudziałowców MGSWŚ Południe złożyła na ręce Pani Marii Wajzer podziękowania dla Zarządu za współpracę i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków.

Tomasz Krupa
Prezes Zarządu ZUK Baborów

Wykaz cen ścieków w obrębie Gminy Baborów, Pawłowiczki i Reńska Wieś(stan na dzień 18.12.13r):