Zmiana cen za wodę i ścieki – Gmina Baborów

Jak co roku w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych sporządzane są analizy kosztów związanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz sieci.

wodomierzNa terenie naszej gminy funkcjonują dwie spółki, które sporządzają takie kalkulacje. Pierwsza z nich to Zakład Usług Komunalnych, natomiast druga to Miejsko Gminna Spółka Wodno-Ściekowa „POŁUDNIE” od 1 stycznia 2014r. w procesie likwidacji.

Spółka POŁUDNIE z końcem 2013r. przeprowadziła szczegółową analizę ilości odebranych ścieków i weryfikację zawartych umów. Na podstawie sporządzonych przeliczeń ustępujący Zarząd Spółki w 2013r. przedstawił propozycję podniesienia ceny za 1m3 ścieków w 2014r. do stawki 3,74 zł brutto. Przedstawiona propozycja została zweryfikowana w pierwszych miesiącach obecnego roku po czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółki podjęło uchwałę zmieniającą stawkę, powierzając jej wykonanie Likwidatorowi od 1 marca 2014r.

Druga ze spółek jaką jest ZUK również przeprowadziła analizę kosztów, w oparciu o którą sporządzono nową taryfę na dostawę wody i odbiór ścieków. W odniesieniu do ceny wody zostaje ona podwyższona o kwotę 18 groszy, która w całości będzie przekazana na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2013 – 2015 przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie.

Jednym z zadań inwestycyjnych będzie realizacja wymiany sieci wodociągowej w ulicy Stawowej, która w 70% będzie zrealizowana ze środków Zakładu Usług Komunalnych, natomiast pozostałą wartość pokryje Gmina Baborów.

Cena za ścieki na terenie miejscowości Raków oraz Os. Czerwonków została ustalona na kwotę 4,13 zł brutto/m3 z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych.

Ceny wody i ścieków:

  • cena odbioru ścieków od 1 marca 2014r.na terenie miasta Baborów: 3,74 zł brutto/m3 /utrzymanie      oczyszczalni ścieków/,
  • cena odbioru ścieków od 28 marca 2014r. na terenie miejscowości Raków i Os.Czerwonków: 4,13 zł brutto/m3/utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej/,
  • cena dostawy wody od 28 marca 2014r. na terenie gminy Baborów: 3,45 zł brutto/m3 /utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych/.