Gospodarka odpadami

Regulacje prawne gospodarki odpadami:

  1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów
  2. Zmiana 1 Regulaminu
  3. Zmiana 2 Regulaminu.
  4. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
  5. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
  6. Określenie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  7. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie opróżniania zbiorników
  8. Określenie wzoru deklaracji
  9. Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami
  10. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Fundusz rekultywacyjny

Na podstawie zawartej umowy w zakresie administrowania instalacją do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Baborowie przy ulicy Głubczyckiej informujemy, że w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku, udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 5,00% od cen zamieszczonych w cenniku.