Wodociągi i kanalizacja

JAKOŚĆ WODY

Sprawozdania z badań wody oraz stwierdzenie przydatności wody do spożycia na podstawie sprawozdań z monitoringu jakości wody dokonanej w oparciu o oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).

REGULAMINY DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Regulaminy określają prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług .

NIELEGALNE PRZYŁĄCZA DO SIECI WOD-KAN.

Podłączenie nieruchomości do sieci wodnej i kanalizacyjnej wymaga spełnienia szeregu obowiązków wynikających z ustaw prawo budowlane i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W pierwszej kolejności inwestor winien sporządzić dokumentację techniczną poprzedzoną uzyskaniem zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych. Po uzyskanych uzgodnieniach geodezyjnych wnioskodawca występuje kontrolao przyłączenie wewnętrznej instalacji do sieci wod-kan. oraz zawarcie stosownej umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Lecz jak to w życiu bywa zawsze znajdą się osoby chcące ominąć prawo, zrzucając obowiązek opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki na pozostałych odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych. Bo przecież należy pamiętać, że w przypadku kradzieży wody powstają na sieciach straty za które to mieszkańcy muszą zapłacić. Dotyczy to również kradzieży wody z hydrantów. Złamaniem przepisów jest również wprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej lub wód opadowych do kanalizacji sanitarnej co doprowadza do zwiększonych kosztów utrzymania sieci i negatywnie wpływa na stan środowiska w przypadku odprowadzenia ścieków do tzw. ?deszczówki?.

K O N T R O L E !!!

Celem wyeliminowania nielegalnych podłączeń do sieci, pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie będą przeprowadzali kontrole przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Za stwierdzone nieprawidłowości związane z poborem wody i odprowadzaniem ścieków bez zawartej umowy grożą kary:

  1. grzywny do 5 000 zł za pobieranie wody z urządzeń wodociągowych,
  2. ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w punkcie 1 i 2, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa powyżej, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Należy również zaznaczyć, że osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób między innymi w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

Podstawa prawna:

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekówz dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747) tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. (Dz.U. Nr 123, poz. 858)

Art. 7. [Kontrola] Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

Art. 9. [Zakazy]

1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 °C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

b) stacji krwiodawstwa,

c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,

d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Rozdział 6. Przepisy karne i kary pieniężne

Art. 28. [Bezprawny pobór wody]

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art.7

3. (uchylony)

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.